Najdôležitejšie referencie

projektový manažment posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA): v spoločnosti PIDECO CGF s.r.o. Košice vedenie riešiteľského kolektívu pri spracovaní nasledujúcich zámerov: Posudková činnosť: Environmentálne poradenstvo :