Vítam Vás na mojej webovej stránke. Úvodom  niečo o sebe.Volám sa  Ing. Jana  Marcinková, narodila som sa v Sobranciach a žijem so svojou rodinou v Michalovciach. Po dvadsiatich rokoch pôsobenia v štátnej správe v životnom prostredí som sa v roku 2004 odhodlala ísť samostatnou cestou. K tomuto, v tom čase ťažkému rozhodnutiu, ma priviedla stále neistá situácia v štátnej správe, večné organizačné a kompetenčné zmeny a politika... Od roku 2004 som samostatne zárobkovo činnou osobou - živnostníkom v oblasti poradenstva v environmente a čerpaní eurofondov.

Dosiahnuté vzdelanie:

- Vysoká škola technická v Košiciach , Banícka fakulta, odbor  Úprava nerastných surovín, špecializácia Ochrana životného prostredia , 1982

- Univerzita P. J. Šafárika v  Košiciach, Právnická fakulta - postgraduálne štúdium  „Právo životného prostredia “ , 1989 – 1990

- Kurz „Nástroje riadenia kvality životného prostredia“ na STU – Chemickotechnologická fakulta v Bratislave, 2001 – certifikát

-  Kurz   „Environmentálne   právo  a   pripravenosť   SR  na   vstup  do  EÚ“ –  Academia Istropolitana   Nova  Svätý  Jur, 2003 – certifikát

-  Kurz „Európsky finančný poradca – konzultant“, Banská Bystrica 2007- 2008 - certifikát

História  zamestnania:

- r.1984 - 1990 - Okresný  národný  výbor  v   Michalovciach  ,   odbor poľnohospodárstva,  lesného a vodného  hospodárstva ako  samostatný odborný  referent na  úseku štátnej správy vo vodnom hospodárstve

- r.1991 – 2004 Obvodný úrad životného prostredia v Michalovciach , resp. Okresný úrad – odbor životného prostredia ako vedúca  oddelenia až vedúca odboru 

-  od 1.2.2004  živnostník so zameraním na poradenskú činnosť v environmentálnej oblasti a  čerpaní finančných prostriedkov z fondov EÚ